Neler Öğrendik?

KÂİNATIN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM  ( Prof.Dr. RAMAZAN AYVALLI )

NELER ÖĞRENDİK?   ( 270 Soru/cevap)   

 

 

1.BÖLÜM    ( 21 soru)

 

 • Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitâb ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir?

Habîbim

 • Hadis-i kudsî ne demektir?

[Mânâsı Allahü teâlâ tarafından bildirilip de, Peygamber efendimizin kendi kelimeleriyle bildirdiği sözlere hadis-i kudsî denir…]

 • Allahü teâlâ hiçbir şeyi yaratmadan önce neyi yarattı?

Muhammed Mustafa “sallallahu aleyhi ve selem” efendimizin mübârek nûrunu

 

 • Melekler, Âdem aleyhisselâmın yüzüne baktıklarında ne görürlerdi?

Muhammed aleyhisselâmın nurunu

 • Melekler, Âdem aleyhisselâmın yüzüne baktıklarında ne okurlardı?

Salevât-ı şerif (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed)

 • Âdem aleyhisselâm vefât edeceği zaman, kime “Yavrum! Bu alnında parlayan nûr, son peygamber olan Muhammed aleyhisselâmın nûrudur. Bu nûru; mümin, temiz ve afîf hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et!” şeklinde nasihat vermiştir?

Oğlu Şît Aleyhisselâma

 • Her asırda Peygamber Efendimiz’in dedesi olan zâtlar, nasıl belli olurdu?

Yüzündeki nurdan

 • Peygamberimizin büyük büyük dedelerinden Mead, oğlu için ne yapmış ve oğlunun ismi ne olarak kalmıştır?

Nizar doğunca babası Mead, oğlunun alnındaki nûru görüp sevinmiş, büyük ziyafet vermiş ve böyle oğul için; “Bu kadar ziyafet az bir şey” dediği için oğlunun adı, Nizar (az birşey) kalmıştır.

 • Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, Kureyş kabîlesinin hangi kolundandır?

Hâşimoğulları

 • Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın annesinin ismi nedir?

Âmine

 • Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın babasının ismi nedir?

Abdullah

 • Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın annesinin babasının ismi nedir?

Veheb bin Abd-i Menaf

 • Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın babasının babasının ismi nedir?

Abdülmuttalib

 • Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, oğulları arasında en çok niçin Abdullah’ı severdi?

Çünkü onun alnında Muhammed aleyhisselâmın nûru parlıyordu.

 

 • Peygamber Efendimiz’in annesinin babası Veheb’e, rüyâsında kim “Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah’la kızın Âmine’nin nikâhlarını ben kıydım. Sen de onu kabul et” demiştir?

İbrahim aleyhisselâm

 

 • Hazreti Âmine hâmile iken, kocası Abdullah, nasıl vefât etmiştir?

Ticaret için Şam’a gitmişti. Dönüşünde hastalanıp Medîne’ye geldiği sırada dayılarının yanında vefât etti.

 • Peygamberimiz aleyhisselâmın babası Abdullah, oğlu doğmadan önce vefât edince melekler “Ey Rabbimiz, Resûlün yetim kaldı” deyince Allahü teâlâ ne buyurmuştur?

“Onun koruyucusu ve yardımcısı benim” buyurdu.

 

 • Bizans İmparatorunun da yardımıyla San’a şehrinde büyük bir kilise yaptıran ve insanların Kâbe’yi değil, bu kiliseyi ziyâret etmesini isteyen kimdir?

Yemen Vâlîsi Ebrehe

 

 • Mekke’ye gelip, hücûm etmek istediği hâlde, hücûm edemeyen Ebrehe ve ordusu üzerine Allahü Teâlâ ne gönderdi?

Ebâbil denilen kuşlardan bir sürü gönderdi.

 • Ebâbil kuşlarının her biri ne taşıyordu?

Biri ağzında ve ikisi de ayaklarında olmak üzere, nohut veyâ mercimek büyüklüğünde üçer taş taşıyorlardı.

 • Fil Vak’ası, Kur’ân-ı Kerîm’de hangi sûrede bildirilmektedir?

Fil sûresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

► 2. BÖLÜM   (38 soru)

 • Muhammed aleyhisselâm ne zaman ve nerede doğmuştur?

Hicret’ten 53 sene evvel, Rebi’ulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı  (milâdî 571 yılının Nisan ayının yirmisinde) Mekke’nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safâ Tepesi yakınında bir evde doğdu.

 • Muhammed aleyhisselâm doğar doğmaz, mübârek başını secdeye koyup, şehâdet parmağını kaldırarak ne demiştir?

‘Lâ ilâhe illallah, innî resûlullah’ (Allah’tan başka ilâh yoktur. Ben, Onun peygamberiyim) dedi.

 • Peygamber efendimizi, doğunca yıkamak isteyen ve “Biz Onu yıkanmış olarak gönderdik” sesini işiten halası kimdir?

Safiye Hâtun

 • Peygamber efendimizin halası Safiye Hâtun, Onu bir kundağa sarmak istediğinde sırtında bir mühür görmüştür. Mührün üzerinde ne yazılıydı?

‘Lâ ilâhe ilallah Muhammedün Resûlullah’ yazılı idi.

 • Peygamber efendimizin doğumu sırasında meydana gelen hâdiselerden birkaçı nelerdir?

Birkaçı şunlardır:

*Muhammed aleyhisselâmın dünyaya geldiği gece bir yıldız doğdu.

*Kâbe’de bulunan putlar yüz üstü yere yıkıldı.

      *İran’ın Medâyin şehrinde bulunan Kisra’nın sarayının on dört kulesi (burcu)yıkıldı.

    *Mecûsilerin (ateşe tapanların) bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları âniden sönüverdi.

*İnsanların mukaddes saydıkları Save Gölü kuruyuverdi.

*Şam tarafında bin yıldan beri suyu akmayan ve kurumuş olan Semâve Nehri, dolup taşarak akmaya başladı.

*Muhammed aleyhisselâmın doğduğu geceden îtibâren şeytan, Kureyş kâhinlerine haber veremez oldu ve kehânet sona erdi.

 

 • ‘Ey Yahudiler! Haberiniz olsun, Ahmed’in yıldızı bu gece doğdu! Ahmed bu gece dünyaya geldi’ diye çığlık atan Yahudiye şahid olan sahabi kimdir?

Hassan bin Sâbit.

 • Mekke civarındaki kabîleler arasında şerefte, cömertlikte, mertlik ve tevâzûda, Arapçayı düzgün konuşmada, hangi kabîle meşhûr olduğundan; Kureyş kabîlesinin ileri gelenleri, çocuklarını daha çok bu kabîleye vermek isterlerdi?

Benî Sa’d kabilesi

 • Mekke’ye gelen kadınlar arasında iffeti, temizliği, yumuşaklığı, hayâsı ve yüksek ahlâkıyla tanınmış olan; Peygamberimiz aleyhisselâma sütannelik yapan kadının ismi nedir?

Halime Hâtun

 

 

 • Peygamber Efendimiz, iki aylıktan on aylığa kadar geçen zamanda fizîken nasıl gelişmiştir?

İki aylık iken emekledi. Üç aylık olunca ayakta durur, dört aylık iken duvara tutunarak yürürdü. Beş aylık iken yürüdü, altı aylık iken çabuk yürümeye başladı. Yedi aylık iken her tarafa gider oldu. Sekiz aylık iken anlaşılacak şekilde, dokuz aylık iken gâyet açık konuşmaya başladı. On aylık iken ok atmaya başladı.

 

 • Halime Hatun, Peygamberimizin ilk konuşmaya başladığında ne dediğini nakletmiştir?

‘Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velhamdülillâhi rabbil âlemin’ dedi.

 

 • Bir gün Halime Hatun farkında olmadan, Peygamberimiz, sütkardeşi Şeyma ile öğlenin yakıcı sıcağında kuzuların yanına gitmişti. Halime Hatun, Peygamberimizi yanında göremeyince hemen arayıp buldu. Şeyma’ya “niçin sıcakta dışarı çıktınız?”dediğinde, Şeyma ne cevap vermiştir?

“Anneciğim! Kardeşimin başı üzerinde bir bulut onu dâima gölgeliyor”

 

 • Peygamber efendimiz ile, evlerinin yakınında bulunan kuzuların arasına giden, sonra koşarak eve gelip “Beyaz elbiseli iki kişi; Kureyşli kardeşimi yere yatırıp karnını yardılar, ellerini karnına soktular” diye haber veren sütkardeşi kimdir?

Abdullah

 • Peygamberimiz Aleyhisselâmın sütkardeşi Abdullah’ın, annesi Halime ve babası Hâris’e gelip haber verdiği hâdise nedir?

Şakk-ı Sadr (Göğsünün Yarılması)

 • Peygamberimiz Aleyhisselâm, Halime ve Hâris’e, Şakk-ı Sadr hâdisesini nasıl anlatır?

“Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi kar dolu bir tas vardı. Beni tutup, göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkardılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler ve kapatıp kayboldular.”

 • Şakk-ı Sadr hâdisesi, Kur’ân-ı Kerîm’de nerede bildirilmektedir?

İnşirah Sûresi birinci âyetinde

 • Halime Hatun, Peygamberimizi ne zaman Mekke’ye götürüp annesine verdi?

Dört yaşından sonra

 • Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, nerede yüzmeyi öğrenmiştir?

Benî Neccar kuyusu denilen havuzda

 • Peygamberimizin annesi Hazreti Âmine nerede hastalandı ve vefât etti?

Ebvâ’da

 • Peygamberimizin annesi Hazreti Âmine vefât ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşında idi?

Altı

 

 

 

 • Muhammed aleyhisselâmın babası ve annesi, hangi dinde idiler?

İbrahim aleyhisselâmın dîninde idiler. Yâni mümin idiler. İslâm âlimleri; onların İbrahim aleyhisselâmın dîninde olduklarını ve Muhammed aleyhisselâma peygamberliği bildirildikten sonra da O’nun ümmetinden olmaları için diriltilip, kelime-i şehâdeti işittiklerini ve söylediklerini, böylece bu ümmetten de olduklarını bildirmişlerdir.

 • Muhammed aleyhisselâm kaç yaşına kadar da dedesinin yanında büyüdü?

Sekiz

 • Mekke’de kuraklık ve kıtlık olduğunda, Abdulmuttalib, gördüğü bir rüyâ üzerine Muhammed aleyhisselâmın elinden tutup nereye çıkarak “Allahım! Bu çocuk hakkı için bizi, bereketli bir yağmur ile sevindir” diye duâ etti ve duâsı kabul olup bol yağmur yağdı.

Ebû Kubeys Dağı’na

 • Abdulmuttalib, vefâtı yaklaşınca oğullarını toplayıp peygamberimiz aleyhisselâma “Yavrum, bu amcalarından hangisinin yanında kalmak istersin?” deyince, Peygamberimiz koşup kimin kucağına oturdu?

Amcası Ebû Tâlib’in

 

 • Peygamberimiz, amcası Ebû Tâlib’in yanında kalırken, sabahları uyandığında O’nu nasıl görürlerdi?

Mübârek yüzünün pırıl pırıl parladığını, saçlarının taranmış olduğunu görürlerdi.

 

 • Peygamberimiz dokuz veyâ on iki yaşındayken, amcası Ebû Tâlib ile yola çıkan ve Peygamerimizin de bulunduğu kervan, Hristiyanlara mahsus bir manastırın yakınında, nerede konaklamıştır?

Busra’da

 

 • Busra’daki manastırdaki râhibin ismi nedir?

Bahira

 

 • Busra’daki manastırda olan rahip Bahira, niçin heyecanla irkilip yerinden fırlamıştır?

Çünkü o, Kureyş kervanı uzaktan göründüğü sırada kervanın üstünde beyaz bir bulutun da onlarla birlikte akıp geldiğini ve onların konakladığı ağacın üstünde durduğunu görmüştü. Bu bulut Muhammed aleyhisselâmı gölgelemekte idi. Kervan konaklayınca da Muhammed aleyhisselâmın altına oturduğu ağacın dalları, Peygamberimizin üzerine doğru eğilmişti.

 

 • Ebû Tâlib’in, rahip Bahira’ya sorduğu “Misak nedir” sorusuna Bahira’nın verdiği cevap nasıl olmuştur?

Allahü teâlâ bütün peygamberlerden ve en son da İsa aleyhisselâmdan, ümmetlerine, âhir zaman peygamberinin geleceğini bildirmeleri üzerine söz almasıdır.

 

 • Ebû Tâlib, Bahira’nın sözleri üzerine nereye gitmekten vazgeçti ve mallarını Busra’da ucuz fiyata satıp Mekke’ye döndü?

Şam’a.

 • Mekke halkı, Peygamber Efendimizde gördükleri şaşılacak derecedeki doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı O’na ne dediler ve gençliğinde bu isimle meşhûr oldu?

El-emin” (Güvenilir)

 • Muhammed aleyhisselâmın genç yaşta katıldığı ve kuruluşunda da çok tesirli olduğu cemiyetin ismi nedir?

“Hılf-ul Fudûl Cemiyeti”

 • Muhammed aleyhisselâmın genç yaşta katıldığı ve kuruluşunda da çok tesirli olduğu cemiyet olan “Hılf-ul Fudûl Cemiyeti”nin mânâsı nedir?

Fâdılların yemini

 • Hılf-ul Fudûl cemiyeti ne yapmıştır?

Zulmü önleyip, Mekke’de bozulmuş olan âsâyişi yeniden kurdu. Tesiri uzun müddet devam etti.

 • Mekke’de üstün ahlâkı ve meziyetleriyle tanınan Hazreti Hatice’nin lakâbı nedir?

Tâhire (Çok temiz)

 

 • Râhip Bahira’nın vefâtından sonra onun yerine geçen; bildiği, duyduğu ve okuduğu alâmetleri aynen görüp, Muhammed aleyhisselâmı göstererek “İsa aleyhisselâma İncil’i indiren Allah hakkı için bu zât son peygamber olacaktır. Ne olaydı ben O’nun peygamber gönderilerek emrolunduğu zamana ulaşsaydım” diyen Busra’daki diğer rahip kimdir?

Nastura

 • Hazreti Hatîce’nin, ticaret seferi sırasında vukû bulan hârikulâde hâllerin, kölesi Meysere tarafından kendisine teker teker anlatılması üzerine, hemen gittiği, putlara tapmayan, okumuş ve çok bilgili, yaşlı bir Hristiyan olan amcasının oğlu kimdir?

Varaka bin Nevfel

 • Peygamber Efendimiz kaç defa seyahate çıkmıştır?

Dört

 

 • Peygamber Efendimiz nerelere seyahate çıkmıştır?

Muhammed aleyhisselâm; 12 yaşında iken amcası Ebû Tâlib ile ticaret için Busra’ya, 17 yaşında iken amcası Zübeyr ile Yemen’e, 20 yaşında iken Hazreti Ebû Bekir ile Şam’a ve 25 yaşında iken de Hazreti Hatice’nin mallarını satmak üzere Şam’a olmak üzere dört defâ seyahate çıktı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► 3.BÖLÜM   (24 soru)

 

 • Peygamber Efendimiz ilk evliliğini kaç yaşında iken ve kiminle yapmıştır?

Muhammed aleyhisselâm ilk olarak yirmi beş yaşında iken Hazreti Hatice ile evlendi.

 

 • Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde, Hazreti Hatice kaç yaşındaydı?

Kırk

 

 • Hazreti Hatice, îmân ettikten sonra hangi isimle meşhûr olmuştur?

Hadicet-ül-Kübrâ

 • Peygamber Efendimiz ile Hazreti Hatice’nin nikâhını kim kıymıştır?

Varaka bin Nevfel

 

 • Muhammed aleyhisselâmın ilk evliliği ne kadar sürmüştür?

Hazreti Hatice’nin vefâtına kadar, on senesi peygamberlik bildirildikten sonra olmak üzere yirmi beş sene sürdü.

 

 • Muhammed aleyhisselâm, ilk hanımı Hazreti Hatice hayatta iken başkası ile evlenmiş midir?

Evlenmemiştir.

 

 • Peygamber Efendimiz’in Hazreti Hatice’den kaç çocuğu olmuştur?

Muhammed aleyhisselâmın Hazreti Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere; Kâsım, Zeynep, Rukıyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah (Tayyip) adlarında altı çocuğu oldu.

 

 • Peygamber Efendimiz’in, peygamberliği sırasında evlendiği Mâriye’den kaç çocuğu olmuştur?

İbrâhim isminde bir çocuğu olmuştur.

 

 • Peygamber Efendimiz’in, Hazreti Hatice ve Mâriye’den başka evliliklerinde çocuğu olmuş mudur?

Hazreti Hatice ve Mâriye’den başka diğer hanımlarından çocuğu olmadı.

 

 • Peygamberimizin soyu, kimin vâsıtasıyla devâm etmiştir?

Hazreti Fâtıma evlâdı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile devam etti.

 

 • Hazreti Fâtıma, Muhammed aleyhisselâmdan ne kadar sonra vefât etti?

Altı ay sonra

 

 • Resûlullah efendimiz ikinci defâ, kaç yaşında iken, kiminle evlendi?

Elli beş yaşında iken Hazreti Ebû Bekir’in kızı Hazreti Âişe ile evlendi. Bunu, Hatice-i Kübrâ’nın vefâtından bir yıl sonra, Allahü teâlânın emriyle nikâh eylemişti. Ölünceye kadar, sekiz sene onunla yaşadı.

 

 • Peygamber Efendimiz’in çok evlenmesinin sebepleri nelerdir?

Efendimiz, diğer hanımlarını, hep Hazreti Âişe’den sonra; dînî, siyasî sebeplerle veya merhamet ve ihsân ederek nikâh etti. Bunların hepsi dul olup, çoğu yaşlıydı.

 

 • Peygamber Efendimiz’in hanımlarından Ümm-i Habîbe’nin eski kocası, Resûl aleyhisselâmın halasının oğlu, fakirlikten kurtulmak için papazlara aldanıp mürted olarak dînini dünyaya değişen bu mel’un kimdir?

Ubeydullah bin Cahş

 

 • Peygamber Efendimiz, Ümm-i Habîbe ile ne zaman ve kimin nikâh kıymasıyla evlendi?

Hicretin yedinci yılında evlenmiştir. Daha önce müslüman olan Necâşi’ye mektup yazıp “Oradaki Ümm-i Habîbe ile evleneceğim. Nikâhımı yap! Sonra kendisini buraya gönder!” şeklinde talepte bulundu. Necâşi de mektuba çok hürmet edip, oradaki Müslümanları sarayına dâvet ederek ziyafet verdi, hediye ve ihsânlarda bulundu.

 

 • Ümm-i Habîbe, kimin kızıdır?

Mekke’de Kureyş’in o zamanki başkumandanı Ebû Süfyan’ın kızıdır.

 

 • Ebû Süfyan Müslüman olmuş mudur?

Evet, Müslüman olmuştur.

 

 • Peygamber Efendimiz’in evlendiği, Hazreti Ömer’in kızının ismi nedir?

Hazreti Hafsa

 

 • Peygamber Efendimiz, hicretin beş veya altıncı senesinde, Benî Mustalak kabîlesinden alınan yüzlerce esir arasından kiminle evlenmiştir ve bu evliliğin sonrasında ne olmuştur?

Peygamberimiz, Benî Mustalak kabîlesinin reisi Hâris’in kızı Cüveyriyye’yi satın alıp âzâd ederek, kendilerine nikâh edince; Eshâb-ı Kirâm’ın (aleyhimürrıdvan) hepsi; “Biz, Resûlullah efendimizin hanımının (annemizin) akrabâsını câriye olarak, hizmetçi olarak çalıştırmaktan hayâ ederiz” dediler ve esirlerini âzâd ettiler. Bu nikâh, yüzlerce esirin âzâd olmasına sebep oldu.

 

 • Hazreti Âişe, Cüveyriyye hakkında ne şekilde bahsederdi?

“Cüveyriyye’den daha hayırlı, daha bereketli bir kadın görmedim” derdi.

 

 • Muhammed Aleyhisselâm’ın, kölelikten âzâd edip himâyesine aldığı, aynı zamanda Hazreti Hatice’nin de kölesi olan sahabi kimdir?

Zeyd.

 

 • Muhammed Aleyhisselâm’ın, kölelikten âzâd edip himâyesine aldığı Hazreti Hatice’nin kölesi kimdir?

Zeyd

 

 • Peygamber efendimiz otuz beş yaşında iken, yağmur, seller ve yangın sebebiyle duvarları iyice yıpranan Kâbe, Kureyşliler tarafından, İbrahim aleyhisselâmın yaptığı temele kadar yıkılıp, her kabîleye bir bölümü verilerek duvarlar yükselir. Bu işin büyük bir şeref olduğunu bilen kabîleler, hangi taşı yerine koyma husûsunda anlaşamadılar?

Hacer-ül-esved

 

 • Peygamber Efendimiz, Hacer-ül esved’i yerine nasıl koydu?

Hacer-ül-esved’i bir örtü üzerine koyup “Her kabîleden bir kişi bir ucundan tutsun” buyurdu. Taşı konulacağı yere kadar kaldırttı. Sonra da kendisi taşı kucaklayıp yerine koydu.

► 4.BÖLÜM  (45 soru)

 • Peygamber efendimiz, İlk defa kaç yaşında iken gâipden “Ya Muhammed” diye seslenildiğini duymaya başladı?

37

 • Peygamber efendimiz, İlk defa kaç yaşında iken birtakım nurlar görmeye başladı?

38

 • Peygamber efendimiz, İlk defa kaç yaşında iken sâdık rüyalar görmeye başladı?

39

 • Peygamber efendimizin sadık rüyalar görmesi ne kadar devam etti?

6 ay

 • Peygamber efendimiz tefekkür ve ibadetle meşgul olmak için hangi dağdaki mağaraya çıkar idi?

Hira Dağındaki mağaraya.

 • Peygamber efendimiz tefekkür ve ibadetle meşgul olmak için Hira Dağı’ndaki mağaraya sık sık gittiği için Mekkeliler Onun için ne demişlerdi?

“Muhammed aleyhisselâm Rabbi’ne âşık oldu” demişlerdi.

 

 • Peygamber efendimize ilk vahiy nerede gelmiştir?

Hira Dağı’ndaki mağarada.

 • Peygamber efendimize ilk vahiy kaç yaşında iken gelmiştir?

40 yaşında iken.

 • Peygamber efendimize ilk vahiy hangi ayda gelmiştir?

Ramazan ayında.

 

 • Peygamber efendimize ilk vahiy hangi melek tarafından getirilmiştir?

Cebrail aleyhisselam.

 • Peygamber efendimize gelen ilk vahiy hangi surenin kaç ayetidir?

Alâk suresinin ilk beş ayeti.

 • Peygamber efendimize ilk vahiy geldikten sonra, bunu ilk defa kime anlatmıştır?

Hazreti Hatice annemize.

 • Muhammed aleyhisselâma ilk vahiy geldikten sonra kaç sene vahiy gelmedi?

3 sene.

 • Muhammed aleyhisselâma ilk vahiy geldikten sonra üç sene vahiy gelmedi. Bu arada hangi melek, vahiy getirmediği halde gelip bazı şeyler öğretti?

İsrâfil aleyhisselam.

 • İlk vahyin gelmesiyle peygamberlik vazifesi başlayan Muhammed aleyhisselâmın tebliğinin kaç senesi Mekke’de, kaç senesi de Medîne’de geçti?

13 senesi Mekke’de, 10 senesi de Medîne’de geçti.

 • Muhammed aleyhisselâma, vahyin bir müddet kesilmesinden sonra hangi surenin ilk ayetleri indi?

Müddessir suresi.

 • “Ey (elbisesine) bürünen peygamber! Kalk da (kavmini, Allah’ın azabı ile) korkut, (îmân etmezlerse azâba uğrayacaklarını kendilerine haber ver). Rabbini tenzîh et. Elbiseni de (dâima) temiz tut. Azâba sebep olan şeyleri terk etmekte sebât et” meâlindeki âyetler, hangi sureye aittir?

Müddessir.

 • Kur’ân-ı Kerîm âyetleri, kaç sene süren bir müddet içerisinde vahyedilip tamamlandı?

22 sene 2 ay 22 gün.

 • Kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemiş olan kimseye ne denirdi?

►”ümmî“.

 • Muhammed aleyhisselâma ilk îmân eden kimdir?

Hazreti Hatice.

 • Cebrâil aleyhisselâm ilk vahyi getirdiği sıralarda peygamberimize neyi öğretti.

► “abdestin nasıl alınacağını.”

 • Cebrâil aleyhisselâm ilk vahyi getirdiği sıralarda peygamberimize abdestin nasıl alınacağını öğrettikten sonra ne yaptı?

Onunla birlikte iki rekât namaz kıldı.

 • Muhammed aleyhisselâm, Cebrâil aleyhisselâmdan öğrendiği gibi abdest almayı ve kıldıkları iki rekât namazı ilk önce kime öğretti?

Hazreti Hatice’ye.

 • Vahyin yeni yeni gelmeye başladığı zamanlarda namaz kaç vakit kılınıyordu?

Sadece sabah ve ikindide iki vakit namaz kılınıyordu.

 • Muhammed aleyhisselâm ile Hazreti Hatice’yi namaz kılarken görüp de Müslüman olan kimdir?

Hazreti Ali.

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm), insanları İslâm’a dâvet işine başladığında gâyet ihtiyatlı davranıp önce kimleri imâna dâvet etti?

yakınlarını ve samîmî dostlarını.

 

 • Hazreti Hatice’den ve Hazreti Ali’den sonra kimler ilk Müslüman olanlardır?

Azâtlı kölesi Zeyd bin Hârise, eski dostu ve yakın arkadaşı Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa’d bin Ebî Vakkas, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ilk Müslüman olanlardır.

 • Hazreti Hatice’den sonra Müslüman olan bu sekiz kişiye ne denir?

“Sâbıkûn-ı İslâm”, yâni ilk Müslümanlar denir.

 • Muhammed aleyhisselâm, ilk kaç yıl insanları gizlice İslâm’a dâvet etti?

ilk üç.

 

 • Bu ilk yıllarda Müslümanların sayısı kaç civarındaydı?

ancak otuza ulaşmıştı.

 

 • Bi’setin (peygamberliğinin bildirilmesinin) kaçıncı yılında, “Sana emrolunan şeyi açıkla, baş ağrıtırcasına anlat, müşriklere aldırma!” meâlindeki Hicr Sûresi 94. âyeti nâzil oldu?

Dördüncü yılında.

 

 • Kureyş kavmi, Muhammed aleyhisselâmın doğru sözlü ve yüksek ahlâk sahibi olduğunu bildikleri hâlde ondan ne zaman yüz çevirdiler ve Ona düşman kesildiler?

Allahü teâlâya ibâdet edilmesini emreden âyetler gelince.

 

 • Muhammed aleyhisselâm, akrabâsını dîne dâvet etmek üzere Hazreti Ali’yi göndererek; onları Ebû Tâlib’in evine çağırdı. Burada hangi mucizesi görüldü?

Onların önüne, bir kişiye yetecek kadar bir tabak yemek ve bir tas süt koydu, önce kendisi besmele ile başlayıp gelen akrabâsına “buyurun” dedi. Gelenler kırk kişi kadar olmasına rağmen o yemek ve süt, Muhammed aleyhisselâmın mûcizesi olarak hepsini doyurdu ve hiç eksilmedi.

 • Muhammed aleyhisselâm, akrabâsını dîne dâvet etmek üzere onları Ebû Tâlib’in evine çağırdığında, hangi amcası hakaret ederek düşmanlık gösterdi?

Ebû Leheb.

 • Akrabalarını imana davet ettiğinde, peygamberimize: “Sen emrolunduğun şeye devam et! Seni korumaktan geri durmayacağım. Fakat eski dînimden ayrılmak husûsunda nefsimi bana boyun eğer bulmadım” diyen kimdir?

Ebû Tâlib.

 • Akrabalarını imana davet ederken, peygamberimize karşı çirkin konuşmalarına devam eden Ebû Leheb’e, kim “Ey korkak! Vallahi biz sağ oldukça, Ona yardımcı ve koruyucuyuz” diyerek kızdı ve Peygamber efendimize de “Ey kardeşimin oğlu! İnsanları Rabbine îmâna dâvet etmek istediğin zamanı bilelim; silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız” dedi?

Ebû Tâlib.

 • Muhammed aleyhisselâm akrabalarını imana davet ettiğinde, kimseden ses çıkmadı, başlarını önlerine eğdiler. Muhammed aleyhisselâm bu sözlerini üç defâ tekrarladı. Her söyleyişinde kim ayağa kalkıp, üçüncü defâsında “Ya Resûlallah, her ne kadar bunların yaşça en küçüğü isem de sana ben yardımcı olurum” dedi?

Hazreti Ali

 • Muhammed aleyhisselâm akrabalarını imana davet ettiğinde, Ebû Leheb’in gösterdiği inkâr ve düşmanlık üzerine “Ebû Leheb’in elleri kurusun, zâten kurudu…” diye başlayan hangi sûre nâzil oldu?

►”Tebbet Sûresi

 • “Tebbet Sûresi”, Muhammed aleyhisselama karşı kimin gösterdiği inkâr ve düşmanlık üzerine nâzil oldu?

Ebû Leheb’in.

 • Müşriklerin zulüm ve baskıyı artırması üzerine Muhammed aleyhisselâm, Eshâb-ı Kirâm’dan birinin evini emniyetli bir yer olarak seçti. Dar bir sokak içinde, Safâ Tepesi’nin doğusunda bulunan bu ev, giriş-çıkış için ve gelip gidenleri kontrol etmeye elverişli bir yerdi. Peygamberimiz, İslâmiyeti burada anlatıyor ve Müslümanlar orada toplanıyordu. Birçok Mekkeli, bu evde Müslüman oldu. Bir merkez olarak seçilen bu eve “Dâr’ül-İslâm” adı verilmişti. Bu ev Eshâb-ı Kirâm’dan hangi zâta aitti?

Erkam bin Ebül Erkam’a.

 • “Hayır, o kâhin değildir. Biz, kâhinleri gördük. Onun okuduğu ne kâhin fısıltısıdır, ne de uydurma şeylerdir. Kâhinler doğru da, yalan da söyler. Biz Muhammed’de hiçbir yalan görmedik. O mecnun ve deli de değildir. Deliliğin ne olduğunu biliriz, Onda böyle bir hâl yoktur. O şâir de değildir. Biz şiirin her çeşidini iyi biliriz. Onun okudukları, bunlardan hiçbirine benzemez. O, sihirbaz da değil. Biz sihirbazları gördük. Onun okudukları, sihirbazların okuyup üfürmelerine ve düğümleyip bağlamalarına hiç benzemiyor.” diyerek peygamber efendimizle ilgili itirafta bulunan müşrik kimdir?

Velid bin Mugîre.

 • İslâm nûrunun günden güne yayılması üzerine iyice azgınlaşan müşrikler, Müslümanlara ve Muhammed aleyhisselama neler yapmaya başladılar?

Artık alay etmeye, Müslümanlara işkence yapmaya başladılar. Muhammed aleyhisselâmın evinin kapısının önüne pislik dökmeye, kapısına kan sürmeye, geçeceği yollara diken döşemeye başladılar. Muhammed aleyhisselâm Mekke’ye dışardan gelenlere İslâm’ı anlatırken, Onun peşinde dolaşıp “Yalan söylüyor, inanmayın” diyerek taşkınlık yaparlardı.

 • Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm Kâbe’ye gelerek namaza durup secdeye eğildiği sırada Ebû Cehil kocaman bir taşı alıp yanına yaklaştı. Daha yaklaşır yaklaşmaz, büyük bir korkuyla perişan bir hâlde geri kaçtı. Elleri taşı tutamaz oldu ve taş elinden yere düştü. Bu hâli gören ve merakla seyreden müşrikler “ne oldu sana” dediklerinde, Ebû Cehil ne dedi?

“Bir benzerini görmediğim, zaptedilmez bir arslan, beni parçalamak üzere üstüme yürüdü” dedi.

 • Yapılan işkencelere dayanamayarak karşı koyan ve şehit olan ilk Müslüman kimdir?

Hazreti Yasir’in hanımı Sümeyye Hâtun.

 • Yapılan işkencelere dayanamayarak karşı koyan ve şehit olan ilk Müslüman, Hazreti Yasir’in hanımı Sümeyye Hâtunu kim şehid etti?

Ebû Cehil tarafından karnına mızrak saplanarak şehit edildi.

 

 

 

► 5.BÖLÜM  (37 soru)

 • Bi’setin (peygamberliğinin tebliğinin) kaçıncı yılında Eshâb-ı Kirâm’dan kaç kişilik bir kâfile Mekke’den ayrılarak nereye hicret ettiler.

Beşinci yılında – on beş kişilik –  Habeşistan’a.

 • Habeşistan’a hicret eden ilk kâfilenin, Habeş hükümdarı tarafından iyi karşılanması üzerine, peygamberimiz, müşriklerin baskı ve işkencelerine mâruz kalan Müslümanlardan ikinci bir kâfileyi de bi’setin yedinci yılında Habeşistan’a gönderdi. Bu Habeş hükümdarı kimdir?

Necaşi.

 

 • Allahü teâlâ, müşriklerin, Müslümanları muhâsara altına alma, ticârî ve diğer münâsebetleri tamamen kesme kararı aldıkları ve Kâbe içine astıkları sayfaya, anlaşma metnine, bir güve musallat etti. O güve, o sayfada hangi ibâre hâriç, geri kalan kısmını tamamen yiyip bitirdi?

► “Bismike Allahümme” ibaresi.

 • Hangi hadiselerden dolayı bi’setin onuncu yılına “senet-ül hüzün” denilmiştir?

Muhammed aleyhisselâmın peygamberliğinin bildirilmesinin onuncu yılında büyük oğlu Kâsım ve bir müddet sonra da diğer oğlu Abdullah küçük yaşta iken vefât ettiler. peygamberimizin (aleyhisselâm) amcası Ebû Tâlib ve ondan birkaç gün sonra da peygamber efendimizin hanımı Hazreti Hatice vefât etti.

 

 • Peygamber efendimiz aleyhisselam, İslam’ı anlatmak için Tâif’e kiminle beraber gitmiştir?

Zeyd bin Hârise.

 • Peygamber efendimiz aleyhisselam, Tâif halkına bir ay nasihat eyledi. Hiç kimse îmân etmedi. Alay ettiler, işkence yaptılar, yuhaladılar. Çocuklar taşa tuttular. Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselâm “Ya Muhammed, şüphesiz ki Allahü teâlâ kavminin sana ne söylediklerini işitti. (Bir melek göstererek) Şu melek Allahü teâlânın dağları emrine verdiği melektir. Kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin” dedi. Dağlara müvekkil melek, Mekke’nin iki tarafında bulunan Ebû Kubeys ve Kuaykın Dağı’nı göstererek “Ya Muhammed! Eğer şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine kapanıp birbirine kavuşmasını istersen, emret, kavuşturayım” dedi. Buna mukabil peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselama ne dedi?

“Hayır!  Ben insanlara rahmet olarak gönderildim. Allahü teâlânın, bu müşriklerin sulbünden îmân edecek, Allah’a şirk koşmayacak bir nesil çıkarması için duâ ederim” buyurdu.

 

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm), Tâif’ten Mekke’ye döndüğü sırada Mekke’ye varmadan Nahle adındaki bir yerde bir müddet istirahat etti. Namaza durdu. Bu sırada ne oldu?

Nusaybin cinlerinden bir grup oradan geçerken peygamber efendimizin okuduğu Kur’ân âyetlerini duydular ve dinlediler. Sonra peygamberimiz (aleyhisselâm) ile görüşüp Müslüman oldular. Muhammed aleyhisselâm onlara “Kavminize varınca benim îmâna dâvetimi onlara da söyleyin, onları îmâna dâvet edin” buyurdu. O cinnîler kavimlerine gidip bunu bildirince, işiten cinnîlerin hepsi îmân ettiler. Bu husûs, Kur’ân-ı Kerîm’in Cin Sûresi’nde bildirilmektedir.

 

 • Mirac mucizesinin meydana geldiği sırada peygamber efendimiz kimin evinde kalmıştı?

Amcası Ebû Tâlib’in kızı Ümm-i Hâni’nin Ebû Tâlib mahallesinde bulunan evinde.

 • Mirac mucizesinin meydana geldiği gece, peygamber efendimizi kim, nasıl uyandırdı?

O gece, Cebrâil aleyhisselâm gelip ayağının altını öperek peygamber efendimizi uyandırdı.

 • Mirac mucizesinin meydana geldiği gece, Cebrail aleyhisselam, peygamber efendimizi nerelere götürmüştür?

Cebrail aleyhisselam, Allahü teâlânın dâveti üzerine Muhammed aleyhisselâmı önce Kâbe-i muazzamaya, oradan da Kudüs-ü şerifteki Mescid-i Aksâ’ya götürdü. Mescid-i Aksâ’dan sonra da bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan bir şekilde gökleri aştı, Cennet’i, Cehennem’i, Arş’ı, Kürsî’yi gördü. Allahü teâlâyı da görüp konuştu.

 

 • Mirac mucizesinin meydana geldiği gece, peygamber efendimiz Mirac’dan döndüğünde kaldığı evdeki vaziyet nasıldı?

Mirac’dan döndüğünde yattığı yer henüz soğumamış, abdest aldığı leğendeki suyun hareketi durmamış idi.

 

 • Mirac mucizesi ne zaman meydana geldi?

Hicret’ten bir yıl önce Receb ayının 27’sinde Cuma gecesi vukû buldu.

 

 • Resûlullah (aleyhisselâm), Mirâc’a nasıl çıktı?

Resûlullah (aleyhisselâm), Mirâc’a; rûh ve bedeni ile uyanıkken çıktı ve “Beden ile gittim” buyurdu.

 

 • Beş vakit namaz ne zaman farz oldu?

Mirac Gecesinde.

 • Mirac, Kur’ân-ı Kerîm’in hangi sûresinde

İsrâ.

 • İlk Medîneli Müslümanlar kimlerdir?

Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, bi’setin onuncu yılının hac mevsiminde, Akabe’de, Medîne’den gelen altı kişiyle karşılaştı ve görüştü. Onlara Kur’ân-ı Kerîm okudu ve İslâm’a dâvet etti. Medîne’deki Hazrec kabîlesinden olan bu altı kişi, peygamberimizi dinledikten sonra hemen îmân ettiler.  Bu altı kişi, ilk Medîneli Müslümanlardır.

 • İlk Akabe biatları neye denilmiştir?

Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, bi’setin onuncu yılının hac mevsiminde, Akabe’de, Medîne’den gelen altı kişiyle karşılaştı ve görüştü. Onlara Kur’ân-ı Kerîm okudu ve İslâm’a dâvet etti. Medîne’deki Hazrec kabîlesinden olan bu altı kişi, peygamberimizi dinledikten sonra hemen îmân ettiler. Bu altı kişi, ilk Medîneli Müslümanlardır.

Bundan bir sene sonra bi’setin on birinci yılında yine hac mevsiminde oniki Medîneli, peygamber aleyhisselâmın dâvetini kabul ederek Müslüman oldular. Allah’a şirk koşmayacaklarına; zinâdan, hırsızlıktan sakınacaklarına, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, Allah’a ve Resûlüne itaat edeceklerine dâir kesin söz verdiler. Bu hâdiselere, ilk Akabe biatları denilmiştir.

 

 • Medînelilerin yaptıkları biat büyük bir önem taşıyordu. Peygamberimiz bu biatlerde bulunanlara İslâm’ı anlatmak ve Kur’ân-ı Kerîm’i öğretmek üzere Eshâb-ı Kirâm’dan kimi muallim olarak onlarla birlikte Medîne’ye gönderdi.

Mus’ab bin Umeyr’i.

 • Mus’ab bin Umeyr’in üstün gayretleri ile Medîne’de bulunan hangi kabîlelerin hemen hemen hepsi Müslüman olmuştu?

Evs ve Hazrec.

 • Hangi hadiselerden dolayı o yıla “Sevinç Yılı” denilmiştir?

Peygamber efendimiz Medîne’de İslâm’ın bu şekilde süratle yayıldığını haber alınca çok sevinip bu seneye “sevinç yılı” denildi.

 

 • Mirac, ikinci Akabe biatından önce mi sonra mı vukû buldu?

Mirac, ikinci Akabe biatından sonra vukû buldu.

 

 • Müslümanlar, durumlarını peygamberimize arz edip hicret için izin istediler. Peygamber efendimiz “Sizin hicret edeceğiniz yurdun; iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi ve bildirildi. Oraya hicret ediniz. Orada Müslüman kardeşleriniz ile birleşin! Yüce Allah, onları size kardeş yaptı ve Medîne’yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt yaptı” buyurarak Mekke’de bulunan Müslümanların nereye hicret etmelerine izin verdi?

► (Medîne’ye).

 • Mekke’den en son hicret edenler kimlerdir?

Peygamber efendimiz, Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ali.

 • Müslümanların Mekke’den hicret etmesinden dolayı müşrikler nasıl bir plan yaptılar?

Müslümanların Mekke’den hicret etmesiyle müşrikler harekete geçti. Ne yapacaklarını kararlaştırmak üzere; kendilerince önemli saydıkları işleri görüştükleri Dar’ün Nedve denilen evde toplandılar. Bu sırada şeytan, Necidli bir ihtiyar kılığında yanlarına gelip Ebû Cehil’in “Muhammed’i (aleyhisselâm) öldürelim” demesi üzerine; işte bu adamın söylediğini yapınız dedi. Bunun üzerine müşrikler bu kararda birleştiler. Her kabîleden birer kişi olmak üzere kırk kişi seçtiler. Bunlar gece vakti, peygamber efendimizin evini sarıp sabahleyin evden çıkarken öldürmek üzere harekete geçtiler.

 

 • Müslümanların Mekke’den hicret etmesinden dolayı müşriklerin yaptıkları plan nasıl bozuldu?

Bunlar gece vakti, peygamber efendimizin evini sarıp sabahleyin evden çıkarken öldürmek üzere harekete geçtiler. Cebrâil aleyhisselâm gelip peygamberimize (aleyhisselâm) bu durumu ve hicret etmesi için izin verildiğini bildirdi. Resûl aleyhisselâm o gece Hazreti Ali’ye; yatağına yatmasını ve kendisine bırakılan emânetleri sahiplerine vermek için Mekke’de kalmasını söyledi. Resûlullah efendimiz, müşriklerin (ellerinde kılıçlarla) gece evinin etrafını sardığı sırada, üzerlerine bir avuç toprak serpti. Yasin Sûresi’nin ilk âyetlerini okuyarak evden çıkıp müşriklerin arasından geçti. Bekleyenlerin hiçbiri, Onu göremedi.

 

 • Peygamberimiz aleyhisselâm, kiminle birlikte Hicret etti?

Hazreti Ebû Bekir ile.

 • Peygamberimiz aleyhisselâm Hicreti sırasında hangi dağda kaç gün kaldılar?

Sevr Dağı’na çıkıp üç gün orada bir mağarada gizlendikten sonra Medîne’ye hicret ettiler.

 • Hicret hadisesi miladi olarak hangi sene meydana gelmiştir?

M.622

 • Peygamberimiz aleyhisselâmın Medine devri kaç sene sürmüştür?

10 sene.

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm) Hicret esnâsında, nereye gelince ilk mescidi yaptırdı.

Kuba’ya.

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm) Hicret esnâsında, Kuba‘da kaç gün kaldıktan sonra Medîne’ye hareket ettiler.

on gün.

 • Peygamberimize Cuma namazının farz olduğu nerede bildirildi?

Hicret esnâsında, Cuma günü öğle vakti Rauna vâdisinden geçiyorlardı. Peygamberimize (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cuma namazının farz olduğu bildirildi ve orada ilk Cuma namazı kılındı.

 

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm) Medine’ye Hicret ettiklerinde hangi sahabinin evinde misafir olarak kaldılar?

Eshâb-ı Kirâm’dan Ebû Eyyûbi Ensârî Hâlid bin Zeyd’in evinde.

 • Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne denir?

Muhacir.

 • Medine’de, Mekke’den gelen Müslümanlara kardeşlik yaparak her şeylerini paylaşan Müslümanlara ne denir?

Ensâr.

 • Medine’ye göç eden , evi, ailesi olmayan yetmişden fazla fakir Müslüman, mescidin avlusunda yapılan sofada ikâmet ettiler, bütün ihtiyaçları burada karşılandı. Bunlar, peygamberimizin (aleyhisselâm) yanından ayrılmaz, söylediklerini ezberler, İslâmiyeti iyice öğrenirlerdi. Bunlara ne denildi?

“Eshâb-ı Soffa”.

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm), Hazreti Ebû Bekir’in kızı Hazreti Âişe ile ne zaman evlendi?

Hicretin ikinci yılında.

► 6.BÖLÜM  (17 soru)

 • Hicret’ten sonra Medîne’de birleşen Müslümanların karşısında kaç çeşit düşman vardı?

Hicret’ten sonra Medîne’de birleşen Müslümanların karşısında; Mekkeli müşrikler, Medîne’de ve çevresinde bulunan Yahudiler ve münâfıklar olmak üzere üç çeşit düşmanları vardı.

 • Bedir Savaşı ne zaman yapıldı?

Hicret’in ikinci yılında (M. 624)

 • Bedir Savaşında her iki ordunun kaçar askeri vardı?

Müşriklerin 1000 (bin) kişilik;  Müslümanların ise 313 kişilik ordusu vardı…

 

 • Ebu Cehil hangi savaşta öldürüldü?

Bedir Savaşında.

 • Bedir Savaşında müşriklerden kaç esir alındı?

70.

 • Bedir Savaşında müşriklerden alınan bir kısım esirler, hangi şartla serbest bırakıldı?

Peygamberimiz (aleyhisselâm) bu esirlerin bir kısmını fidye karşılığında, okuma yazma bilenleri de Medîneli on çocuğa okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bıraktı.

 

 • Peygamberimizin (aleyhisselâm) Bedir’de alınan esirlerin bir kısmını fidye karşılığında, okuma yazma bilenleri de Medîneli on çocuğa okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakması neye sebep oldu?

Bu hâdise, Mekke’den ve Medîne’den birçok kimsenin Müslüman olmasına sebep oldu.

 

 • Uhud Savaşında her iki ordunun kaçar askeri vardı?

Müşriklerin 3000 (üçbin) kişilik;  Müslümanların ise 700 (yediyüz) kişilik ordusu vardı…

 

 • Uhud Savaşında peygamber efendimiz nasıl yaralanmıştır?

Peygamberimizin (aleyhisselâm) mübârek dişi kırıldı, yüzü kanadı ve dudağı yaralandı.

 

 • Uhud Savaşında peygamber efendimizin hangi amcası şehid olmuştur?

Hazreti Hamza.

 

 • Uhud Savaşında Muhâcir ve Ensâr’dan toplam kaç kişi şehid olmuştur?

70.

 • Yahudi kabîlelerinden Benî Nâdir kabîlesi niçin Medîne’den çıkarıldı?

Uhud Savaşı’ndan sonra Hicret’in dördüncü yılında Benî Nâdir gazâsı yapıldı.

Daha önceden peygamberimizle (aleyhisselâm) anlaşma yapan Yahudi kabîlelerinden Benî Nâdir kabîlesi, Uhud Savaşı’ndan sonra peygamber efendimize suikast yapmaya kalkışarak anlaşmayı bozdular. Münâfıkların kendilerini destekleyeceklerini söylemeleri üzerine de anlaşmayı yenilemeye yanaşmadılar. Bu sebeple yapılan savaşta Benî Nâdir kabîlesi Medîne’den çıkarıldı.

 

 

 • “Recî’ Vakası” nedir?

Medîne civarında bulunan iki kabîle peygamber efendimize elçi göndererek kendilerine İslâmiyeti öğretmek üzere muallim (öğretmen) istediler. Bu istek üzerine Eshâb-ı Kirâm’dan on kişi gönderildi. Recî’ denilen yere vardıklarında iki yüz kişilik bir düşman hücûmuna uğrayan bu heyetten sekiz kişi şehit oldu. Bu hâdiseye “Recî’ Vakası” denir.

 

 • “Bi’r-i Maûne Fâciası” nedir?

Necid şeyhi Ebû Bera’nın Medîne’ye gelip kendilerini irşad için muallim istemesi üzerine Eshâb-ı Kirâm’dan yetmiş kişilik bir heyet gönderilmişti. Ashâb-ı Suffa’dan olan bu irşad heyeti “Bi’r-i Maûne” denilen yere vardıklarında, Necidliler verdikleri teminata rağmen ihânet ederek üzerlerine gönderdikleri bir ordu tarafından yetmişini de şehid ettiler. Bu hâdise de “Bi’r-i Maûne Fâciası” adı ile bilinmektedir.

 

 • Hendek Savaşında her iki ordunun kaçar askeri vardı?

Müşriklerin 10.000 (onbin) kişilik;  Müslümanların ise 3000 (üçbin) kişilik ordusu vardı…

 

 • Hendek Savaşı başladıktan sonra Medîne’de bulunan Benî Kureyza Yahudileri anlaşmayı bozarak savaşa katıldı ve Müslümanları arkadan vurmak istediler. Neticede ne oldu?

Allahü teâlâ kuvvetli bir fırtına ve şiddetli bir yağmurla düşmanları darmadağın yaptı. Kalplerine korku düşen kâfirler paniğe kapılarak perişan bir hâlde Mekke’ye kaçtılar.

 

 • Mute Savaşı ne zaman ve niçin yapılmış, neticesi ne olmuştur?

Hicret’in sekizinci yılında Mute Savaşı yapıldı. Peygamber efendimizin gönderdiği bir elçinin şehit edilmesi üzerine yapılan bu savaş, yüz bin kişilik Rum ordusuna karşı, üç bin kişilik Müslüman ordusunun büyük kahramanlıklar gösterdiği bir savaştı.  Bu savaşta geri çekilmek zorunda kalan Rumların, Müslümanlara karşı olan sert tutumu iyice kırıldı.

  

► 7.BÖLÜM  (10 soru)

 

 • Peygamber efendimiz, Mekke üzerine ne zaman ve niçin yürüdü?

Peygamber efendimiz ile on sene müddetle Hudeybiye Antlaşması’nı imzalayan Kureyşliler, aradan iki yıl geçmeden antlaşmayı bozdular. Peygamber efendimiz Kureyşliler’den, yapılan antlaşmaya uymalarını istedi. Müşrikler buna yanaşmayınca peygamber efendimiz on bin kişilik bir kuvvetle Mekke üzerine yürüdü.

 

 • Mirac mucizesinden hemen önce peygamber efendimize olmadık işkenceler yapan Taifliler, nasıl Müslüman oldular?

Mekke’nin fethinden sonra Hevâzin ve Sakif kabîleleri, Sadoğulları gibi bazı küçük kabîleleri de yanlarına alan müşrikler, 20 bin kişilik bir ordu ile harekete geçtiler. Peygamber efendimiz 12.000 kişilik bir orduyla üzerlerine gidip bu müşrik ordusunu da mağlup etti. Yenilen bu düşman kabîleler Tâif’e sığınarak yeniden savaşa hazırlanmaya başladılar. Peygamberimiz (aleyhisselâm), Tâif’i 20 gün kuşatma altında tuttuktan sonra muhasarayı kaldırdı. Bir sene sonra da Tâifliler kendi istekleriyle Müslüman oldular.

 

3-      Peygamberimiz, vedâ haccını ne zaman yapmıştır?

Hicret’in onuncu senesinde.

 • Telbiye ne demektir?

(Lebbeyk Allahümme lebbeyk! Lebbeyk! Lâ şerike leke lebbeyk! İnnel hamde venni’mete leke vel mülke lâ şerikelek!… Buyur emret, ey varlığı mutlak lazım olan Allah’ım, emrine hazırım ve ilahi iradene itaat ederim. Senin benzerin ve ortağın yoktur.)

 

 • Veda Haccı’na gelen Müslümanların sayısı ne kadardı?

124 binden fazla idi.

 

 • Peygamberimiz, Vedâ Hutbesini neyin üzerinde okudu?

Kusva adındaki devesinin üstünde.

 

 • Peygamberimiz, Vedâ Hutbesinde neleri bildirdi?

Peygamberimiz (aleyhisselâm) bu hutbesinde; kan davaları, fâiz, kumar, her türlü zulüm gibi câhiliyye devrine ait bütün kötülüklerin kaldırıldığını bildirdi. Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını, erkeklerin kadınlar ve kadınların da erkekler üzerindeki haklarını, Müslümanların kardeş olduğunu ve daha birçok husûsu bildirerek Eshâb-ı Kirâmla vedâlaştı.

 

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm) Vedâ Hutbesi’ni okuduğu gün, Mâide Sûresi’nin üçüncü âyeti “Bu gün sizin dîninizi kemâle erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm dînini seçtim” meâlindeki âyet nâzil oldu. Peygamberimiz (aleyhisselâm) bu âyet-i kerîmeyi Eshâb-ı Kirâm’a okuyunca Hazreti Ebû Bekir niçin ağlamaya başladı?

“Bu âyet, Resûl aleyhisselâmın vefâtının yakın olduğuna delâlet ediyor, Onun için ağlıyorum” buyurdu.

 

 • Yemen’de ortaya çıkan ve peygamberlik iddiasında bulunan yalancı, nasıl cezalandırılmıştır? ►Peygamberimizin (aleyhisselâm) emri üzerine, Esved-i Ansî; Yemen’deki Müslümanlar tarafından evinde öldürüldü.
 • Peygamberlik iddiasında bulunan yalancılardan biri de Müseylemet-ül Kezzab’dır. Bu nasıl cezalandırılmıştır?

Peygamberimizin (aleyhisselâm) vefâtından sonra Hazreti Ebû Bekir, Müseyleme üzerine Hâlid bin Velid kumandasında bir ordu gönderdi ve Müseyleme de öldürüldü.

 

► 8.BÖLÜM   (6 soru)

 

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm), vefâtından önce hangi hastalığa tutuldu ve bu hastalık kaç gün sürdü.

Humma. 13 gün.

 

 • Peygamberimizden (aleyhisselâm) başkasına verilmeyen üç nimeti yazınız?

Kevser Havzı, Makâm-ı Mahmud ve Şefaat-i Ümmet.

 

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm), ne zaman vefât etti?

Resûl-i Ekrem efendimiz Hicret’in on birinci yılında (M. 632) Rebi’ülevvel ayının 12’si olan Pazartesi günü öğleden evvel vefât etti.

 

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm), vefât ettiğinde kaç yaşında idi?

Vefât ettiğinde Kamerî seneye göre 63, Şemsî seneye göre 61 yaşında idi.

 

 • Peygamberimiz (aleyhisselâm), ne zaman ve nerede defnolundu?

Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece (Çarşamba gecesi) mübârek rûhu alındığı yerde defn olundu.

 

 • Peygamberimizin (aleyhisselâm), Mübârek cesedini kabre kimler indirdi?

Hazreti Ali, Fadl, Üsame ve Abdurrahman bin Avf.

 

 

 

► 9.BÖLÜM   (7 soru)

 

 • Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” efendimizin, görünen bütün uzuvlarının şekli, sıfatları, güzel huyları, bütün hayâtı, bütün incelikleri ile çok geniş ve açık olarak, âlimler tarafından, senetleri, vesîkaları ile yazılmıştır. Bunlara ne denir?

(Siyer) kitapları denir.

 • Bir kimse, peygamber “aleyhissalâtü vesselâm” siyâh idi dese, ne olur?

kâfir olur.

 

 • Resûlullah efendimizin görmesi nasıldı?

Resûlullah “sallallahu aleyhi ve sellem”, gündüz nasıl görürse, gece dahî öyle görürdü. Önünde olanları gördüğü gibi, arkasında olanları dahî görürdü.

 • Resûlullah efendimiz, sözleri iyi anlaşılsın diye bazen ne yapardı?

Bazen iyi anlaşılması için, üç kere tekrâr ederdi.

 

 • Resûlullah efendimizin boyu nasıl idi?

Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” çok uzun boylu olmayıp, kısa dahî değil idi. Yanına uzun bir kimse gelse, ondan uzun görünürdü. Oturduğu zaman, mübârek omuzu, oturanların hepsinden yukarı olurdu.

 • Resûlullah efendimizin saçları nasıl idi?

Mübârek saçları ve sakallarının kılı çok kıvırcık ve çok düz değil, yaradılışta ondüle (dalgalı) idi. Mübârek saçları uzundu. Önceleri kâkül bırakırdı, sonradan ikiye ayırır oldu. Mübârek saçlarını bazen uzatır, bazen de keser, kısaltırdı.

 • Peygamber efendimize “Bütün iyiliklerimi, sizin bir sehvinize (yanılmanıza) değişirim” diyen ve eshab-ı kirâmın en yükseği olan zât kimdir?

Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü anh”.

 

 

 

► 10.BÖLÜM   (5 soru)

 • “Huluk-ı azîm” ne demektir?

(Huluk-ı azîm), yâni güzel huylar, Kur’ân-ı kerîm’in bildirdiği ahlâktır. Huluk-ı azîm demek, Allahü teâlâ ile sır, gizli şeyleri bulunmak, insanlar ile de güzel huylu olmak demektir.

 

 • Muhammed aleyhisselamın selamlaşması nasıldı?

Fakîrle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca, önce selâm verirdi. Bunlarla müsâfeha etmek için, mübârek elini önce uzatırdı, o kimse elini çekmedikçe, mübârek elini ondan ayırmazdı.

 

 • (Resûlullaha “sallallâhu aleyhi ve sellem” on sene hizmetçilik ettim. Bana bir kere üf demedi. Şunu niçin böyle yaptın, bunu niçin yapmadın buyurmadı). diyen sahabe kimdir?

Enes bin Mâlik “radıyallahü anh”

 

 • Ebû Hüreyre, bir gazâda, kâfirlerin yok olması için duâ buyurmasını söyleyince, resulullah aleyhisselam ne buyurmuştur?

(Ben, lânet etmek için, insanların azâp çekmesi için gönderilmedim. Ben, herkese iyilik etmek için, insanların huzûra kavuşması için gönderildim) buyurdu.

 • Muhammed aleyhisselamın oturması nasıldı?

Bir kimsenin yanında otururken iki diz üzerinde oturur, ona saygılı olmak için mübârek bacağını dikip oturmazdı.

► 11.BÖLÜM   (3 soru)

 

 • (Kasîde-i Bürde) isimli şiir kime aittir?

İmâm-ı Busayrî.

 • Muhammed aleyhisselâmın mûcizeleri, zaman bakımından kaça ayrılmıştır, açıklayınız.

Birincisi: Mübârek rûhu yaratıldığından başlayarak, peygamberliğinin bildirildiği (bi’set) zamanına kadar olanlardır. İkincisi: Bi’setden vefâtına kadar olan zaman içindekilerdir. Üçüncüsü: Vefâtından kıyâmete kadar olmuş ve olacak şeylerdir. Bunlardan birincilere, (İrhâs) yâni, başlangıçlar denir. Her biri de ayrıca, görerek veyâ görmeyip akıl ile anlaşılan mûcizeler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

 

 • Muhammed aleyhisselâmın mübârek rûhu yaratıldığından başlayarak, peygamberliğinin bildirildiği (bi’set) zamanına kadar olan mucizelerine ne denir?

(İrhâs) yâni, başlangıçlar denir.

  

► 12.BÖLÜM   (9 soru)

 

 • Kabirden ilk önce kim kalkacaktır?

Kabirden ilk önce Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” kalkacaktır.

 

 • Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” Mahşer yerine neyin üzerinde gelecektir?

Burak üzerinde mahşer yerine gidecektir.

 

 • Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” Mahşer yerine gelirken elinde ne olacaktır?

Elinde (livâ-ül-hamd) denilen bayrak olacaktır.

 

 • İnsanlar Mahşerde, hesaba başlanması için önce hangi peygamberlerin şefaat etmelerini dileyeceklerdir?

Önce Âdem,  sonra Nûh,  sonra İbrâhîm, Mûsâ ve Îsâ peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gidip, hesâba başlanması için şefâat etmelerini dileyeceklerdir.

 

 • İnsanların Mahşerde, hesaba başlanması için şefaat diledikleri zaman peygamberler ne yapacaklardır?

Her biri, birer özür bildirerek, Allahü teâlâ’dan utandıklarını, korktuklarını söyleyecekler, şefâat edemeyeceklerdir. Sonra, Resûlullaha gelip yalvaracaklardır.

 

 • Fâtıma “radıyallahü anha” sırattan geçerken ne denilecektir?

(Herkes gözlerini kapasın! Muhammed aleyhisselâmın kızı geliyor) denecektir.

 • Muhammed aleyhisselâm kaç yerde şefâat edecektir?

Altı yerde şefâat edecektir:

Birincisi; “Makâm-ı Mahmûd” denilen şefâati ile, bütün insanları mahşerde beklemek azâbından kurtara­caktır.

İkincisi; şefâati ile çok kimseyi hesapsız Cennet’e sokacaktır.

Üçüncüsü; azâb çekmesi lâzım olanları azâbdan kurtaracaktır.

Dördüncüsü; günâhı çok olan mü’minleri Cehennem’den çıkaracaktır.

Beşincisi; sevâbı ve günâhı müsâvî olup, (A’râf) denilen yerde bekleyenlerin, Cennet’e gitmelerine şefâat edecektir.

Altıncısı; Cennet’te olanların derecelerinin yüksel­mesine şefâat edecektir. Şefâat ile hesaptan kurtardığı yetmiş bin kimsenin her birinin şefâatleri ile de, yetmi­şer bin kişi hesapsız Cennet’e gireceklerdir.

 

 • Resûlullah’ın “aleyhisselâm” Cennet’te bulunduğu makâmın ismi nedir?

(Vesîle)dir. Burası Cennetin en yüksek derecesidir.

 

 • (Vesîle) nedir?

Burası Cennetin en yüksek derecesidir. Cennet’te bulunan herkese birer dalı yetişecek olan (Sidret-ül-müntehâ) ağacının kökü oradadır. Cennettekilere her nimet, bu dallardan gelecektir.

 

 

 

 

 

► 13.BÖLÜM   (10 soru)

 • Muhammed aleyhisselâm sabâh namâzlarını kıldırdıktan sonra ne yapardı?

Cemâate karşı oturup, (Hasta olan kardeşimiz var mı? Ziyâretine gidelim!) buyururdu. Hasta yoksa, (Cenâzesi olan var mı? Yardıma gidelim!) derdi. Cenâze olursa, yıkanmasında, kefenlenmesinde yardım eder, namâzını kıldırır, kabrine kadar giderdi. Cenâze yoksa, (Rüyâ gören varsa anlatsın! Dinleyelim,  tâbîr edelim!) buyururdu.

 • Muhammed aleyhisselâm kendisinden bir şey istendikte ne yapardı?

Kendisinden bir şey istendikte “yok” dediği hiç işitilmedi. Var ise verir, yok ise sükût ederdi.

 • Muhammed aleyhisselâm vefât ettiği zaman Yahudi’de rehin bırakılmış neyi vardı?

Bir demir zırh ceketi, otuz kilo arpa için, bir Yahûdî’de rehin bırakılmış bulundu.

 • Muhammed aleyhisselâm yemekler arasında neleri severdi?

Koyun etini, et suyunu, kabağı, tatlıları, balı, hurmayı,  sütü, kaymağı, karpuzu, kavunu, üzümü, hıyarı ve serin suyu severdi.

 

 

 

 • Muhammed aleyhisselâm suyu nasıl içerdi?

Suyu yavaş yavaş, besmele ile başlayarak üç yudumda içer,  sonunda (Elhamdülillah) der ve duâ ederdi.

 • Muhammed aleyhisselâmın zekat, sadaka ve hediye hususundaki tavrı nasıldı?

Diğer peygamberler gibi,  zekât malı ve sadaka almazdı. Hediyeyi kabûl ederdi. Ekseriyâ karşılığını ziyâdesi ile verirdi.

 • Muhammed aleyhisselâmın sakal hususndaki sünneti nasıldı?

Sakalını bir tutamdan fazla uzatmazdı. Fazlasını makasıyla kısaltırdı. [Bir tutam sakal uzatmak sünnettir. Sakal bırakması âdet olan yerde bulunanın bırakması vâcip olur. Bir tutamdan fazlasını kesmek de sünnettir. Bir tutamdan kısa yapmak bid’attir. Böyle kısa sakalı bir tutam uzatmak vâciptir. Sakalı kazımak mekruhtur. Özürle kazımak câiz olur.]

 

 • Muhammed aleyhisselâmın evinde ve yolculukta da yanında bulundurduğu şeylerden birkaçını yazınız?

Evinde ayna, tarak, sürme kabı, misvak, makas, iğne, iplik eksik olmazdı. Yolculukta bunları berâber götürürdü.

 • Muhammed aleyhisselâm yan tarafa ve arkasına bakmak îcâp etse ne yapardı?

Yürürken, yan tarafa ve arkasına bakmak îcâp etse, bütün bedeni ile dönüp bakardı. Yalnız başını çevirerek bakmazdı.

 • Muhammed aleyhisselâmın yaptığı şeyler kaça ayrılır?

İslâm âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” yaptığı bildirilmiş olan şeyleri üçe ayırmışlardır:

* Birincisi, müslümanların da yapması lâzım olan şeylerdir. Bunlara (Sünnet)  denir.

* İkincisi, Peygamberimize “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mahsûs olan şeylerdir. Bunları başkalarının yapması câiz değildir. Bunlara (Hasâis)  denir.

* Üçüncüsü, âdete bağlı şeylerdir. Bunları her müslümanın, bulunduğu yerin âdetine uyarak yapması lâzımdır. Âdete uymayarak yapılırsa fitne uyanır. Fitneyi uyandırmak harâm olur.

► 14.BÖLÜM   (30 soru)

 • Muhammed aleyhisselama uymak için sırasıyla ne yapmak lazımdır?

Ona uymak için, önce îmân etmek, sonra Müslümanlığı iyice öğrenmek, farzları yapmak, haramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lâzımdır. Bunlardan sonra, mübahlarda da Ona uymaya çalışmalıdır.

 

 • Resûlullaha (sallallahü aleyhi vesellem) tam uymak için, kaç tane mezhepten birine uymak şarttır?

Resûlullaha (sallallahü aleyhi vesellem) uymak için, Müslümanların dört mezhepten birine uymaları şarttır. Bu mezhepler (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) mezhepleridir. Hak olan dört mezhebin hepsi “Ehl-i Sünnet Vel Cemaat” îtikâdında olup îmânlarında, inançlarında hiç ayrılık yoktur.

 

 • Allahü teâlânın birinci emri ve birinci yasak ettiği şey nedir?

Allahü teâlânın birinci emri, “Îmân” etmektir. Birinci yasak ettiği şey ise “Küfür”dür.

 

 • İman neye denir?

Resûlullah Efendimizin söylediklerinin hepsini beğenip kalbin kabûl etmesine, yâni inanmasına “Îmân” denir. Böylece inanan insanlara, “Mü’min” ve “Müslüman” denir.

 

 • Peygamber Efendimizin sözlerinden birine bile inanmamaya veya iyi ve doğru olduğunda şüphe etmeye ne denir? Böyle inanmayan kimselere ne denir?

Peygamber Efendimizin sözlerinden birine bile inanmamaya veya iyi ve doğru olduğunda şüphe etmeye “Küfür” denir. Böyle inanmayan kimselere de “Kâfir” denir.

 • Kur’ân-ı kerîmde bildirilenlerin birini bile beğenmemeye ne denir?

îmânsızlık, yâni küfür denir.

 • Yalnız kalb ile inanılan bilgilere ne denir?

“Îtikad”, yâni “Îmân” bilgileri denir.

 • İbâdetlerin, vazife olduğuna inanmamak, ehemmiyet vermemek nedir?

küfürdür.

 • İbadetlerin vazife olduğuna inanıp da yapmayan kâfir olur mu?

Kâfir olmaz. Îmânı gitmez, fakat günâhkâr olur.

 • Müslümanların küçük çocukları, İslâmiyyeti bilmeyerek bülûğ çağına girince, ne olur?

Müslümanların küçük çocukları, annesine, babasına tâbi olarak müslümandır. Bülûğ çağına girince, anasının ve babasının dînine tâbi olması devam etmez. İslâmiyyeti bilmeyerek bülûğ çağına girince, dinden ayrılmış olur.

 • Îmân edilecek şeyleri işitip de, inanmamış kimse, “Kelime-i tevhid” söylese, yâni (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah) dese, müslüman olur mu?

Olmaz. “Âmentü”de bulunan altı şeye inanan ve Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını kabûl ettim diyen kimse, müslüman olur.

 

 • Kur’ân-ı kerîmin kelimelerini yanyana dizen kimdir?

Allahü teâlâdır. Bu kelimeler, insan dizisi değildir.

 • Bir âyetin mânâsını anlamak ne demektir?

Bir âyetin mânâsını anlamak demek, Allahü teâlânın, bu âyette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu âyetin herhangi bir tercümesini okuyan kimse, murâd-ı ilâhîyi öğrenemez. Tercüme edenin, bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir.

 

 • Din bilgisi olmayan birinin yaptığı Kur’an-ı kerim tercümesini okuyan ne öğrenebilir?

Din bilgisi olmayan birinin yaptığı tercümeyi okuyan, Allahü teâlânın dediği sanarak, kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir.

 • Kur’ân-ı kerîmin mânâsını, yalnız kim tam anlar?

Kur’ân-ı kerîmin mânâsını, yalnız Muhammed aleyhisselâm tam anlar. Başka kimse, tam anlıyamaz. Kur’ân-ı kerîmin mânâsını yalnız Muhammed aleyhisselâm anlamış ve hadîs-i şerîfleri ile bildirmiştir. Kur’ân-ı kerîmi tefsir eden O’dur. Doğru tefsir kitabı da, O’nun hadîs-i şerîfleridir. Din âlimlerimiz, uyumıyarak, dinlenmiyerek, istirahatlarını fedâ ederek, bu hadîs-i şerîfleri toplayıp, tefsir kitaplarını yazmışlardır.

 • Eshâb-ı kirâm ana dili olarak Arapça bildikleri, edip ve beliğ oldukları hâlde, bütün âyetleri anlayabilirler miydi? Bir misalle anlatınız.

Eshâb-ı kirâm ana dili olarak Arabî bildikleri, edip ve beliğ oldukları hâlde, bazı âyetleri anlayamaz, Resûlullaha sorarlardı.

Hazreti Ömer “radıyallahü anh”, bir gün geçerken, Resûlullahın Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîka bir şey anlattığını gördü. Yanlarına gidip dinledi. Sonra, başkaları da gördü ise de, gelip dinlemeye çekindiler. Ertesi gün Hazreti Ömer’i görünce: “Yâ Ömer, Resûlullah dün size bir şey anlatıyordu. Bize de söyle öğrenelim.” dediler. Çünkü peygamber efendimiz dâima, “Benden duyduklarınızı, din kardeşlerinize de anlatınız! Birbirinize duyurunuz.” buyururdu.

Hazreti Ömer, “Dün Ebû Bekir, Kur’ân-ı kerîmden anlıyamadığı bir âyetin mânâsını sormuş, Resûlullah ona anlatıyordu. Bir saat dinledim, dinlediklerimden birşey anlıyamadım” dedi. Çünkü Hazreti Ebû Bekir’in yüksek derecesine göre anlatıyordu.

Hazreti Ömer, o kadar yüksek idi ki, Resûlullah Efendimiz, O’nun hakkında, (Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber gelmiyecektir. Eğer, benden sonra peygamber gelseydi, Ömer peygamber olurdu.) buyurdu. Böyle yüksek olduğu ve Arapçayı çok iyi bildiği hâlde, Kur’ân-ı kerîmin tefsirini bile anlayamadı. Çünkü Resûlullah herkese, derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ebû Bekir’in derecesi, ondan çok daha yüksekti. Fakat, bu da, hattâ Cebrâil aleyhisselâm dahi Kur’ân-ı kerîmin mânâsını, esrârını Resûlullaha sorardı.

 • Tefsir kitaplarını anlıyabilmek için ne lazımdır?

Tefsir kitaplarını anlıyabilmek için uzun seneler durmadan çalışıp, yirmi ana ilmi iyi öğrenmek lâzımdır. Bu yirmi ana ilmin kolları, seksen ilimdir.

 

 • Tefsir kitaplarını anlıyabilmek için lazım olan yirmi ana ilmi ve bu yirmi ana ilmin kolları olan seksen ilmi bilmiyenlerin, Kur’ân-ı kerîme bugünkü Arapçaya göre mânâ vererek yaptıkları tercümeler sağlıklı mıdır?

Bu geniş ilimleri bilmiyenlerin, Kur’ân-ı kerîme bugünkü Arapçaya göre mânâ vererek yaptıkları tercümeler, Kur’ân-ı kerimin hakîkî mânâsından bambaşka birşey olmaktadır.

 

 • Sünnet-i seniyye de olan, yemeğe tuz ile başlamanın sağlık açısından ne gibi faydası vardır?

Yemeğe tuz ile başlanırsa beyin tarafından gönderilen bir uyarı sayesinde, midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturulur ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını önlenir.

 • Sünnet-i seniyye de olan, yemek yerken sol ayağı katlayıp sağ ayağı karna çekerek oturmanın sağlık açısından ne gibi faydası vardır?

Yemek yerken yerde oturarak sol ayağı katlayıp sağ ayağı karna çekerek oturulup yenildiğinde, su ile doldurulmuş balon şeklinde olan midenin çıkış kısmını kapatarak yenilen gıdanın tam sindirilmeden bağırsaklara kaçmasını önleyeceğini ve mide dolunca da doygunluk hissi vererek çok fazla yemeden kalkılacağını biliyoruz.

 

 • Sünnet-i seniyye de olan, yemek yerken yemeğin ortasında su içilmesinin sağlık açısından ne gibi faydası vardır?

Yemek yerken yemeğin ortasında su içildiğinde içilen suyun yenilen gıdaların sindirilmesine, gerekli vitaminlerin emilmesine katkıda bulunduğunu ve midede doygunluk hissi vererek az yemeye vesile olduğunu biliyoruz…

 

 • Sünnet-i seniyye de olan, oturularak ve en az 3 yudumda içilen suyun, sağlık açısından ne gibi faydası vardır?

Oturularak ve en az 3 yudumda içilen su, dil ve ağız bölgesinde daha fazla duraksadığından tükürük bezleri için gerekli olan suyun emilimini artırıp anti bakteriyel ve antioksidan etkiye sahip tükürüğün salgılanmasını da artırarak ağız ve diş sağlığına katkıda bulunduğunu biliyoruz.

 

 • Sünnet-i seniyye de olan, uyurken sağ yana dönüp yatmanın sağlık açısından ne gibi faydası vardır?

Uyurken sağ yana dönüp yatıldığında solda olan kalbimizin daha rahat çalışmasına neden olarak, kalbi yormadan dinlenmiş bir vaziyette kalkılabileceğini biliyoruz…

 

 • Sünnet-i seniyye de olan, banyo yaptıktan sonra ayaklara soğuk su dökmenin sağlık açısından ne gibi faydası vardır?

Banyo yaptıktan sonra ayaklara soğuk su dökmenin kan dolaşımını hızlandırıp sıcak sudan dolayı genleşmiş olan damarların içindeki kanın aktivasyonunu artırarak tansiyon düşüklüğünü önlediğini ve savunma mekanizmasını güçlendirdiğini biliyoruz…

 • Sünnet-i seniyye de olan, misvak kullanmanın sağlık açısından ne gibi faydası vardır?

Günümüzün modern tıp kitaplarında diyor ki:
Diş macunları, ağızdaki faydalı ve zararlı bütün mikropları öldürürken, misvak sadece zararlı mikropları öldürür. Misvak; ağzı temizler, görmeyi keskinleştirir, diş etlerini güçlendirir, dişleri beyazlaştırır ve çürümeyi önler, hazmı kolaylaştırır, mideye sıhhat verir, balgamı keser, yaşlanmayı yavaşlatır, ağız kokusunu giderir, safrayı keser. Baş damarlarını yatıştırır, ağrısını dindirir…

 

 • Gençlerin yaptığı az bir ibadete niçin pek çok sevab verilir?

Gençlik çağı, nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Onun için böyle bir çağda yapılan az bir ibâdete, pek çok sevâp verilir.

 • Sevgili Peygamberimiz, işini zamanında yapmayıp da erteleyenlerle ilgili ne buyurmuştur?

(Yarın yaparım diyen, helâk oldu, ziyân etti) buyurmuştur.

 

 • Gençlik zamanında insanı hangi din düşmanları aldatmaya uğraşmaktadır?

nefis, şeytan ve kötü insanlar.

 

 • İlim öğrenilecek, ibâdet yapılacak en kârlı zaman ne zamandır?

gençliktir.

 

 • Ne için insanların yüksekleri, meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur?

Çünkü insan, mâniler arasında ibâdet ediyor. Melekler ise, mâni olmadan emre itâat ediyor.

 

► 15.BÖLÜM   (8 soru)

 • (Batı-Doğu Dîvanı) adlı eserinde: “Kur’ân’ın içinde pek çok tekrarlar vardır. Onu okuduğunuz zaman, bu tekrarlar bizi usandıracak sanılıyor, fakat biraz sonra bu kitap bizi kendisine çekiyor. Bizi hayranlığa ve sonunda büyük saygıya götürüyor.” diyen meşhur Alman edebiyatçı kimdir?

Goethe

 • (Muhammed ve Muhammed’e Bağlı Olanlar) adlı eserinde “Kur’ân üslûp temizliği, ilim, felsefe ve hakîkat mu’cizesidir” diye yazan meşhur İngiliz râhip kimdir?

Beoworth-Simith

 

 • (Konferans) adlı eserinde: “Kur’ân okudukça onun alelâde (gelişigüzel) bir edebî eser olmadığını hemen hissedersiniz. Kur’ân, kalpten gelen ve bütün diğer kalblere hemen nüfûz eden bir eserdir. Diğer bütün eserler bu muazzam eser yanında çok sönük kalır. Kur’ânın göze çarpan ilk karakteri, O’nun doğru ve mükemmel bir yol gösterici, dürüst bir rehber olmasıdır. İşte, bence Kur’ânın en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol açmaktadır.” diyen meşhur İskoç düşünür kimdir?

Prof. Carlyle

 

 • “Modern ilmin ondört asır geriden takip ettiği Kur’ân, ben şehâdet ederim ki, Allah kelâmıdır.” diyen meşhur Fransız bilim adamı ve denizci kimdir?

Fransız Kaptan Dr. Cousteau

 

 • “Allah’ın varlığını ve birliğini, Mûsâ kendi milletine, Îsâ Romalılara, fakat Muhammed (aleyhisselâm) bütün eski dünyâya bildirdi.

Arabistan tamâmiyle putperest olmuştu. Îsâ’dan altı asır sonra Muhammed (aleyhisselâm) kendisinden evvel gelmiş olan İbrâhim, İsmâil, Mûsâ ve Îsâ’nın (aleyhimüsselâm) Allah’ını Araplara tanıttı.

Arapların yanına sokulan Aryenler, hakîkî Îsâ dînini bozarak onlara Allah, Allah’ın oğlu, Rûhulkudüs gibi, kimsenin anlayamayacağı akîdeleri yaymaya çalışıyor, şarkın sulh ve huzurunu tamâmen bozuyorlardı. Muhammed onlara doğru yolu gösterdi. Araplara yalnız bir tek Allah olduğunu, O’nun ne babası ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah’a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir âdet olduğunu anlattı.” diyen ve târihe dünyânın en büyük askerî dehâlarından biri, aynı zamanda kıymetli bir devlet adamı olarak geçen Fransız İmparatoru kimdir?

Napolyon

 

 • “Hazret-i Muhammed gelmeden evvel Arapların bulundukları yerlere kocaman bir ateş parçası sıçramış olsaydı kuru kum üzerinde kaybolup gidecek ve hiç iz bırakmayacaktı. Fakat Muhammed aleyhisselâm gelince bu kuru kum dolu çöl, sanki bir barut fıçısına döndü. Delhi’den Granada’ya kadar her taraf birdenbire semâya yükselen alevler hâline geldi. Bu büyük zât sanki bir şimşekti. O’nun etrâfındaki bütün insanlar, O’ndan ateş alan parlayıcı maddeler hâline dönüştüler.” diyen ve dünyânın tanıdığı en büyük ilim adamlarından biri olan İskoçyalı  bilim adamı kimdir?

Thomas Carlyle

 • “İslâm dîni yalancı bir din değildir. Hintlilerin bu dîni saygı ile incelemelerini isterim. Onlar da İslâmiyeti benim gibi seveceklerdir. Ben, İslâm dîninin peygamberinin ve O’nun yakınında bulunanların nasıl hayat sürdüklerini bildiren kitapları okudum. Bunlar beni o kadar ilgilendirdi ki, kitaplar bittiği zaman bunlardan daha fazla olmamasına üzüldüm.

Ben şu kanaate vardım ki, İslâmiyetin süratle yayılması, kılıç yüzünden olmamıştır. Aksine her şeyden evvel sâdeliği, mantıkî olması ve peygamberinin büyük tevâzuu (aşağı gönüllülüğü), sözünü dâimâ tutması, yakınlarına ve Müslüman olan herkese karşı sonsuz bağlılığı yüzünden İslâm dîni birçok insanlar tarafından seve seve kabul edilmiştir.” diyen ve aynı zamanda Hindistan’ı İngiliz sömürgesi olmaktan kurtaran Hintli lider kimdir?

Mahatma Gandhi

 • Dünyâca tanınmış büyük Fransız edîbi ve devlet adamı, Türkiye Târihi adlı eserinde Muhammed aleyhisselâm için şöyle diyor:

“Hazret-i Muhammed bir yalancı peygamber miydi? O’nun eserlerini ve târihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. İki yüzlülükte inandırma kuveti yoktur; nasıl ki, yalanda da doğruluğun kudreti bulunmaz.

Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer, fırlatma gücü ile orantılıdır. Bir mânevî ilhâmın gücü de onun meydana getirdiği eser ile orantılıdır.

Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devâm eden bir “fikir” yâni İslâmiyet, yalan olamaz. Bunun çok samîmî ve çok inandırıcı olması gerekir.

O’nun hayâtı, uğraşmaları,  memleketinin hurâfelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan çoğunluğun hiddetlerine karşı koymak ataklığı, kendine saldırdıkları hâlde, onüç sene Mekke’de buna dayanması, hemşehrileri arasında türlü hâdiseler çıkartmak ve kendini âdetâ kurbân yerine koymak gibi hâllere tahammül etmesi, Medîne’ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı savaşlar, kazanacağına olan îtimâdı, en büyük felâket zamanında bile duyduğu insanüstü güvence, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme hırsı, sonsuz ibâdeti, Allah’la mukaddes konuşmaları, ölümü, ölümünden sonra da devâm eden şan ve şerefi, zaferleri O’nun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir îmâna sâhip bulunduğunu gösterir.

Filozof, hatip, peygamber, kânun koyucu, cenkçi, insan düşüncelerini etkileyici, yeni îmân esasları koyan ve yirmi büyük dünyâ imparatorluğu ile bir büyük İslâm devleti kuran kişi: İşte Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) budur!

İnsanların büyüklüğü ölçmek için kullandıkları bütün mikyaslarla (kriter) ölçülsün; acaba O’ndan daha büyük bir şahıs var mıdır? Olamaz!”

Kimdir bu meşhur Fransız devlet adamı ve edebiyatçı?

Lamartine

 

————————————-O————————————-

 KÂİNATIN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM  ( Prof.Dr. RAMAZAN AYVALLI )

NELER ÖĞRENDİK?   ( 270 Soru/cevap)  

 

Bu dosyada, web sitesi için hazırlanmış   270 tane soru ve cevabı mevcuttur…

Bir cevap yazın